વિશ્વ શ્રવણ દિવસ

વિશ્વ શ્રવણ દિવસ

  • વિકલાંગ વ્યક્તિઓના સશક્તિકરણ વિભાગ હેઠળ તમામ રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ અને એકંદર પ્રાદેશિક કેન્દ્રો દ્વારા વિશ્વશ્રવણ દિવસ પર ઘણા જાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું  .
  • સાંભળવાની ખોટ અટકાવવા અંગે જાગૃતિ લાવવા અને સમગ્ર વિશ્વમાં શ્રવણ સંભાળને પ્રોત્સાહન આપવા માટે દર વર્ષે  3 માર્ચને વિશ્વ શ્રવણ દિવસ (WHD) તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
    • સુનાવણીની સામાન્ય શ્રેણી 0 dBHL (ડેસિબલ સુનાવણી સ્તર) થી 20 dBHL છે.
    • જે વ્યક્તિ સાંભળી શકતી નથી તેમજ સામાન્ય શ્રવણશક્તિ ધરાવતી વ્યક્તિ - બંને કાનમાં 20 dB અથવા વધુ સારી રીતે સાંભળવાની ખોટને સાંભળવાની ખોટ કહેવાય છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com