GPSC Online Course

GPSC Online Course

Online મોડ્યુલ

 • દરેક વિષયના ઓનલાઇન લેક્ચરની લિંક આપવામાં આવે છે.
 • ક્લાસના અંતમાં રેકોર્ડ લેક્ચર અમારી વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશનમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.
 • નિયમિત Doubt solving ક્લાસ ગોઠવાય છે.
 • દૈનિક કરંટ અફેર્સ અપડેટ - વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ દ્વારા આપવામાં આવે છે.
 • સ્ટડી મટીરીયલ ઉપલબ્ધ પુસ્તકો અને રેપિડ module, PDF અને PPTs
 • ટેસ્ટ સિરીઝ - વિષયવાર અને ફુલ ટેસ્ટ
 • Mentorship - GPSC એક્સપર્ટ દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે (one to one) તમારા પ્રોગ્રેસ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે
 • DICS એપ્લિકેશનનો અનલિમિટેડ એક્સેસ

Our Centre

 • Ahmedabad
 • Gandhinagar
 • Surat
 • Vadodara

Ahmedabad

Upcoming Batches:

 • New Morning Batch Starting from 16th May 2024 (8am to 10am)
 • New Evening Batch Starting From 17th June 2024 (5:30pm to 7:30pm)

Classes Fees Structure For GPSC Coaching In Ahmedabad

FEE Information
Time Duration LIVE + Recorded
Arjun Eklavya
1 Year ₹ 40000/-
(Pre + Mains +Interview)

₹ 35000/-
(One Time Payment)

₹ 28000/- (Only Prelims)
₹ 25000/-
(Pre + Mains +Interview)
(Only Live + Recorded)
Not Included :
• Material
• Mentorship
• Test Series
2 Years ₹ 55000/-

₹ 50000/-
(One Time Payment)
₹ 35000/-
Conditions applied as above

Vadodara

Upcoming Batches:

 • New GPSC AFTERNOON BATCH 13th May 2024
 • New GPSC EVENING BATCH 17th June 2024

Classes Fees Structure For GPSC Coaching In Vadodara

FEE Information
Time Duration LIVE + Recorded
Arjun Eklavya
1 Year ₹ 40000/-
(Pre + Mains +Interview)

₹ 35000/-
(One Time Payment)

₹ 28000/- (Only Prelims)
₹ 25000/-
(Pre + Mains +Interview)
(Only Live + Recorded)
Not Included :
• Material
• Mentorship
• Test Series
2 Years ₹ 55000/-

₹ 50000/-
(One Time Payment)
₹ 35000/-
Conditions applied as above

Gandhinagar

Upcoming Batches:

 • NEW GPSC MORNING BATCH STARTING FROM 20th may 2024 (8AM TO 10AM)

Classes Fees Structure For GPSC Coaching In Gandhinagar

FEE Information
Time Duration LIVE + Recorded
Arjun Eklavya
1 Year ₹ 40000/-
(Pre + Mains +Interview)

₹ 35000/-
(One Time Payment)

₹ 28000/- (Only Prelims)
₹ 25000/-
(Pre + Mains +Interview)
(Only Live + Recorded)
Not Included :
• Material
• Mentorship
• Test Series
2 Years ₹ 55000/-

₹ 50000/-
(One Time Payment)
₹ 35000/-
Conditions applied as above

Surat

Our Faculties


Abhinav Shah
 • GPSC Course head
 • Experience : 5+ Years
 • Appeared in 4 GPSC interviews
Hiren Ahir
 • 7+ years of experience
 • Appeared 12 GPSC Mains
 • Associalted with SPIPA
Gaurav Makwana
 • B.Ed, BSc in IC
 • Founder GPSCXpress
 • Current Affair Expert
Vivek Thakar
 • 2 UPSC Interview
 • Ex- Gujarat Govt Officer
 • Experience : 8+ Years
Bhargav Devani
 • Experience : 5+ Years
 • Appeared in UPSC main with Geography Optional
Kartik Sukhwal
 • 8+ Years of Experience
 • Ex Account Officer
 • Cleared CTO Class 2
 • Founder Dark Horse Academy
Priyanka Soni
 • 14+ Years of experience
 • Formerly associated with Unacademy
 • Associated with many prestigious academies.
Chintan Vadaliya (B.E)
 • 8+ years of experience - Delhi, Mumbai and Gujarat
 • Experience of teaching 8000+ students
 • Selected as Income Tax Inspector
 • Associated with SPIPA
Madhav Dholakiya
 • Authored books of Ethics
 • 8+ years teaching in Ethics
 • Associated with many prestigious academies in Gujarat

Subject wise : Faculty List

Polity (બંધારણ)
 • Priyank Lahoti
 • Madhav Dholakiya
 • Vivek Thakar
 • Priyanka Dave
History ( ઇતિહાસ)
 • Kartik Sukhwal
 • Priyanka Soni
 • Priyesh Soni
 • Hiren Ahir
Art & Culture
 • Kartik Sukhwal
 • Priyanka Soni
 • Hiren Ahir
Maths and Reasoning
 • Chintan Vadaliya
 • Parimal Wadhvana
 • Bhavik Thakkar
Economy
 • CA Sagar Rajpurohit
 • Madhav Dholakiya
 • Tanjil Mansuri
Science & Technology
 • Abhinav Shah
 • Dr. Radhika Kalola
 • Bhargav Devani
Geography
 • Bhargav Devani
 • Abhinav Shah
 • Jignesh Solanki
 • Dr Radhika Kalol
Current Affairs
 • Abhinav Shah
 • Gaurav Makwana
 • Jignesh Solanki
 • Om Shah
Ethics
 • Madhav Dholakiya
 • Priyanka Dave
 • Bhargav Devani
Governance
 • Priyesh Soni
 • Abhinav Shah
 • Priyanka Dave

Contact Us


FAQ

if any questions left

The Classes will be conducted on offline as well as online mode wherein students will be interacting with the mentor to solve their queries.
The recorded version of the course will be available for students who have enrolled for the program. In case a student misses out the lecture, a recorded version of the Lecture will always be provided to our students on our DICS Application.
Yes! Study Materials will be provided in hard copy to all our Enrolled Students (Offline as well as Online Students) to help them assist with the preparation.
The GPSC exams are adjusting to resemble the UPSC format. Therefore, it is advisable to emphasize analytical preparation over mere factual knowledge. An analytical approach will prove significantly beneficial.

Concentrate more on Gujarat-centric topics rather than allocating excessive time to broader national subjects. This approach holds importance as your association will primarily be with the Gujarat government.

Instead of delving into an array of diverse books, channel your efforts towards the ones endorsed by the Gujarat government. For instance, prioritize resources like the GCERT book and publications from the Gujarat University Granth Nirman board, as they will be particularly advantageous.

Link to download GCERT
The medium of the examination shall be English and Gujarati. Gujarati and English Papers in Mains Exam shall be in a respective language only. In case of the question of interpretation of syllabus, the interpretation of the English shall be final.

The first examination will be Prelims exams and MCQ type. The paper should be in the two way General Studies-1 and General studies-2. And total marks is 400, both paper conducting 200 marks each. GPSC practice questions are available on our APP

Link to download APP

In General Studies-1 the topics are History, Cultural History, Constitution, Polity, Social Justice, International Relations, and General Mental Ability.

In General Studies-2 the topics are Indian Economy and Planning, Geography, Science and Technology, Current Events of Regional, National and International Importance.

Then after comes Mains examination in this all paper are descriptive. The total marks is 900. In mains examination first the Gujarati paper, English paper, Essay paper, General Studies-1, General studies-2, General studies-3, each paper conducting 150 marks.

General studies-1 topics are History of India, Cultural Heritage, and Geography. General studies-2 topics are Indian Polity and Constitution, Public Administration and Governance, Ethics in Public Service. General studies-3 topics are Science and Technology, Indian Economy and Planning, Current Events of Regional, National and International Importance.

The candidates who are declared qualified in Mains Examination goes for the Personality Test. The total marks for Personality Test is 100. So the mains and personality test total will be 1000 marks.
"DICS helps in GPSC interview preparation, as the interview serves as a comprehensive personality assessment rather than a mere conversation. The term 'GPSC interview' doesn't fully capture its significance; instead, the focus lies on the Personality Test (P.T.).

During this phase, the GPSC board engages with candidates to discern their suitability for an officer role. It is a multi-dimensional evaluation, analyzing traits such as confidence, interactive skills, presentation, and communication abilities. Contrary to common perception, this isn't solely a knowledge-based test, as the board assumes your proficiency after the prelims and mains examinations.

Essentially, the interview gauges your interaction with the board and your capacity to handle pressure—a crucial attribute for government roles entailing high stress. Your adaptability to diverse scenarios, impartiality devoid of biases, and adherence to regulations are critical. Demonstrating these qualities increases your likelihood of success, as questions revolve around these aspects.

Typical inquiries encompass your motivation for joining the services, educational background, and alternative career considerations. A comparative analysis between different career options is often explored. GPSC might delve into your knowledge of current national and international affairs, emphasizing subjects of prominence. Additionally, questions may emerge concerning your job profile, encompassing legal aspects and governmental policies.

Situational questions are also part of the process. Hypothetical scenarios, like being assigned as DYSP, prompt you to outline your actions—a simulation of real-life decision-making. Further, if your priority is DYSP over Deputy Collector, explaining your rationale convincingly bolsters your chances of obtaining higher marks and selection.

GPSC mock interviews in Ahmedabad, Gandhinagar, Vadodara and Surat : DICS proves instrumental for GPSC interview readiness, equipping you to handle the multifaceted evaluation effectively."
Cracking the GPSC class 1 & 2 exams may pose a significant challenge, yet it remains an achievable feat. A strategic approach to preparation, emphasizing analytical understanding over rote memorization, can greatly enhance your prospects.

In the present context, the following resources prove invaluable:

- GCERT/NCERT textbooks

(LINK TO DOWNLOAD GCERTS PDFs:)

- "Indian Polity" by M Lakshmikanth

- "Indian Economy" by Ramesh Singh

- "Gujarat Ni Bhugol" by Manjulaben Dave

- "Bharat Ni Bhugol" by Dr Y P Pathak

- "Bhautik Bhugol" by Prof. Jasani and Prof. Shah

- "Gujarat Ni Asmita" authored by Rajni Vyas

Apart from this, one can refer Kishwa or Yuva Publication books. Although they are bulky and target all the audience. (Class 1 2 3 4 and other Competitive exams)

- Gujarat-centric materials covering National Budget, Economic Survey, and India Year Book

- Official websites of the Government of India and Government of Gujarat

- Stay updated on Current Affairs through sources such as "The Hindu," "Indian Express," "Gujarat Samachar," or "Divya Bhaskar" newspapers.

DICS provides daily current affair summary and Divya Bhaskar Cutting on

Telegram and

Whatsapp

Additionally, cultivating the habit of displaying the syllabus prominently on your study table proves beneficial. Focus your attention on the syllabus-relevant sections of the aforementioned resources. Furthermore, evaluate and gauge the examination's complexity by reviewing past papers.
People choose an Arts background to pursue careers in UPSC (Union Public Service Commission) or GPSC (Gujarat Public Service Commission) exams for several reasons:

1. **Diverse Skill Set:** Arts subjects encompass a wide range of disciplines such as history, political science, economics, sociology, geography, and literature. This diversity can provide a broad knowledge base and a well-rounded perspective on various issues, which is valuable for the multidimensional nature of civil service exams.

2. **Analytical and Critical Thinking:** Many Arts disciplines require extensive analysis, critical thinking, and interpretation of complex information. These skills are crucial for understanding and solving the intricate problems presented in the UPSC and GPSC exams.

3. **Interdisciplinary Approach:** Arts backgrounds often encourage an interdisciplinary approach to learning. This ability to connect ideas from different fields can be beneficial in tackling the diverse topics covered in civil service exams.

4. **Effective Communication:** Arts education emphasizes effective written and verbal communication skills, which are essential for expressing ideas clearly, writing essays, and performing well in interviews – all important components of civil service exams.

5. **Understanding Society and Governance:** Many Arts subjects delve deep into the study of societies, cultures, governments, and policies. This knowledge is directly relevant to the challenges and responsibilities faced by civil servants.

6. **Historical and Contextual Understanding:** An Arts background can provide insights into historical events, societal transformations, and contextual factors that influence decision-making and governance.

7. **Ethics and Values:** Ethics, morality, and values are often explored in Arts disciplines. These aspects are fundamental for civil servants who are expected to uphold high ethical standards and make morally sound decisions.

8. **Interest and Passion:** Many individuals with Arts backgrounds have a genuine interest and passion for understanding human behavior, society, culture, and governance. This passion can drive them to pursue a career in public service.

9. **Desire to Make a Difference:** Those with Arts backgrounds often have a strong desire to bring about positive change in society. Civil service provides a platform to directly contribute to the welfare of the nation and its citizens.

It's important to note that while Arts backgrounds offer unique advantages, candidates from various educational backgrounds can excel in civil service exams. The exams require a combination of knowledge, skills, and a deep commitment to public service, regardless of the academic discipline.
The chairman of the Gujarat Public Service Commission (GPSC) is selected by the GPSC itself, by a majority vote of the members of the commission. The members of the GPSC are appointed by the Governor of Gujarat, on the recommendation of the Chief Minister.
There is no optional subject in GPSC Class 1 2 exam. All paper are compulsory in the mains examination.

There are 6 papers in the Mains Exam. 1) Gujarati language, 2) English language, 3) Essay paper, And there are three paper of General studies paper 1, 2 and 3. So optional subject are already remove so don't worry you don't need to prepare for optional subject.
If you successfully pass the UPSC examination, you earn the opportunity to join the Indian Police Service (IPS). Upon entering the IPS, you undergo comprehensive training, and upon completing the training, you are appointed as an Assistant Superintendent of Police. This initial posting is relatively brief, after which you assume the role of Superintendent of Police.

In the hierarchy of the IPS, all positions above the Superintendent of Police, such as Deputy Inspector General (DIG), Inspector General of Police (IGP), Additional Director General (ADG), and Director General of Police (DGP), are held by IPS officers. The progression follows the order of SP, DIG, IGP, ADG, and DGP.

Regarding the GPSC, they conduct a range of examinations, including for Class 1 and Class 2 positions. One such position is Deputy Superintendent of Police (DYSP), which is a Class 2 post. After serving as DYSP for approximately 8 years, you become eligible for promotion to the IPS.

Presently, the GPSC has introduced a new type of examination, a direct recruitment process, specifically for the Police Inspector position. Upon succeeding in this examination, you are appointed as a Police Inspector, a Class 2 post. With experience and tenure, you can ascend to the rank of DYSP and potentially advance further through the IPS ranks, as facilitated by the UPSC.
Here is the cut off Category wise in GPSC Prelims and Mains

GPSC Prelims and Mains
GPSC Prelims and Mains
Yes, the syllabus of GPSC is similar to the UPSC CSE exam. The main difference is that the GPSC syllabus includes topics on the history, culture, and geography of Gujarat. Here is a table that shows the similarities and differences between the two syllabuses:

Subject GPSC UPSC CSE
History Indian History, Gujarat History Indian History, World History
Geography Indian Geography, Gujarat Geography Indian Geography, World Geography
Polity Indian Polity Indian Polity
Economics Indian Economy, Gujarat Economy Indian Economy, World Economy
Science Science and Technology Science and Technology
Current Affairs General Knowledge, Current Affairs General Knowledge, Current Affairs
English Language English Language English Language
Optional Subject 22 optional subjects NO Optional Subjects


As you can see, the two syllabuses are very similar. However, the GPSC syllabus does include some additional topics that are specific to Gujarat. If you are planning to take the GPSC exam, it is important to be familiar with these topics.
GPSC class 1 2 Prelims questions are not repeated in other Class 1 2 Prelims but DySO STI PI other Class 3-4 exams do have some repeated question. Especially in History Art and Culture or Geography section. Sometimes even Maths Questions are seen twice or thrice.
Yes definitely, you can take the GPSC exam in English, from now the GPSC exam will be conduct in two language English and Gujarat.

Prelims papers come bilingual. One side will have Gujarati and the other side will have English. So Prelims wont trouble you much. But when it comes to Mains (Descriptive) Exam. There is a compulsory Gujarati Language paper. Since you are to work in Gujarat, with Gujaratis, It is required language for communication to the peers and to superiors and subordinates. It will cost you 150 marks so one should at least know the basics about Gujarati. Same goes with English language paper.
Yes, in GPSC Class 1 2 Prelims papers come bilingual. One side will have Gujarati and the other side will have English.
In the last week before Prelims of GPSC, your focus should be on revision, consolidating your knowledge, and ensuring that you are mentally and physically prepared for the exam. Here's a concise guide on what you can do during the final week of preparation:

Revision of Notes: Review your notes, summaries, and key points from your study materials. Focus on important facts, concepts, and theories in all subjects.

Current Affairs: Go through recent current affairs updates, especially those from the last few months. Revise important events, government policies, international relations, and other relevant topics.

Mindful Revision: Prioritize key areas that have high weightage or those you find challenging. Avoid overloading yourself with new topics; instead, focus on strengthening what you already know.

Health and Well-being: Ensure you are getting adequate sleep, eating well, and staying hydrated. Physical health greatly impacts mental alertness and concentration.

Stay Calm and Confident: Manage stress by practicing relaxation techniques, deep breathing, or meditation. Visualize yourself in the exam hall, confident and focused.

Time Management: Plan your exam day routine, including travel, reporting time, and breaks. Familiarize yourself with the exam centre location.

Stay Updated: Be aware of any last-minute changes or instructions from UPSC through their official website or notifications.

Avoid New Material: Refrain from starting new topics or materials in the last few days. Rapidly trying to learn something new can lead to confusion and stress.

Discussion and Peer Interaction: Engage in discussions with fellow aspirants, exchange insights, and clarify doubts if needed.

Last-minute Quick Notes: Prepare concise notes or mnemonics for formulas, facts, or important data you might want to quickly refer to before the exam.

Remember, the last week is not the time for exhaustive study; it's about reinforcing what you've already learned, building confidence, and maintaining a positive mindset. Trust your preparation and stay focused during the exam. Good luck!
The minimum qualification required for the GPSC entrance exam is graduation. The minimum age limit is 20 years and the maximum is 45 years. If you are in the last year of Graduation and completed 20 years before the last date of examination, you are eligible to appear in the exam. Provided that you clear the last year before interview.
These books are very good as far as the content is concerned. Lakshmikant will help you solve at least 25+ Questions of Polity in Prelim exam. Same goes with other books. They are available in DICS Library. One must come and check our library facilities.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com