પ્રસાર ભારતી

પ્રસાર ભારતી

  • પ્રસાર ભારતી એક વૈધાનિક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે .
  • તે દેશનું જાહેર સેવા પ્રસારણકર્તા છે .
  • તેની સ્થાપના વર્ષ 1997 માં પ્રસાર ભારતી અધિનિયમ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
  • પ્રસાર ભારતી કોર્પોરેશનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોને શિક્ષણ અને મનોરંજન માટે દૂરદર્શન અને ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયોને સ્વાયત્તતા પ્રદાન કરવાનો છે .
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com