પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રુઅલ્ટી ટુ એનિમલ્સ એક્ટ, 1960

પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રુઅલ્ટી ટુ એનિમલ્સ એક્ટ, 1960

  • તે ભારતની સંસદ દ્વારા પસાર કરાયેલ એક અધિનિયમ છે જે પ્રાણીઓને બિનજરૂરી વેદના અથવા પીડાને રોકવા માટે પ્રદાન કરે છે .
    • 1960  ના અધિનિયમે 1890 ના અધિનિયમનું સ્થાન લીધું જે મૂળ રીતે પસાર કરવામાં આવ્યું હતું.
  • આ અધિનિયમ ક્રૂરતાબિનજરૂરી વેદનાઅતિશય શ્રમત્રાસ અને પ્રાણીઓ સાથે દુર્વ્યવહારના નિવારણ અને રક્ષણની જોગવાઈ કરે છે .
    • આ કાયદા હેઠળ એનિમલ વેલ્ફેર બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com