ચીફ રિસ્ક ઓફિસર

ચીફ રિસ્ક ઓફિસર 

  • ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) એ એસ સુંદર કૃષ્ણનની નવા મુખ્ય જોખમ અધિકારી (CRO)  તરીકે નિમણૂક કરી છે .
  • ક્રિષ્નનએક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટરિલાયન્સ નિપ્પોન લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સમાં નેતૃત્વની ભૂમિકાઓમાંથી 18 વર્ષનો અનુભવ લાવે છે.
  • એલઆઈસી દ્વારા રેગ્યુલેટરી ફાઇલિંગમાં પુષ્ટિ થયા મુજબતે પ્રતાપ ચંદ્ર પાઈકરે પાસેથી ભૂમિકા સંભાળે છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com