સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT)

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT)

  • તે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ રેવન્યુ એક્ટ, 1963 દ્વારા સ્થાપિત વૈધાનિક સત્તા તરીકે કાર્ય કરે છે .
    • તે નાણા મંત્રાલય હેઠળના મહેસૂલ વિભાગનો અભિન્ન ભાગ છે .
  • તે ભારતમાં પ્રત્યક્ષ કરવેરા સંબંધિત નીતિઓ અને આયોજનમાં ફાળો આપે છે અને આવકવેરા વિભાગ દ્વારા પ્રત્યક્ષ કર કાયદાના અમલીકરણની દેખરેખ રાખે છે.
    • પ્રત્યક્ષ કરમાં આવકવેરો, કોર્પોરેશન ટેક્સ અને સમાન શ્રેણીઓનો સમાવેશ થાય છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com