બાગાયત ઉત્પાદન

બાગાયત ઉત્પાદન

  • ભારતના બાગાયત ઉત્પાદનમાં સતત વાર્ષિક વધારો જોવા મળ્યો છેજે નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં 1.37% વધીને 351.92 મિલિયન ટન સુધી પહોંચી ગયો છે. 
  • કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ડેટા અનુસારઆ વૃદ્ધિ ઉત્પાદકતા અને કાર્યક્ષમતામાં વૃદ્ધિને આભારી છે.
  • ફળો : 2022-23 માટે ફળોનું ઉત્પાદન 108.34  મિલિયન ટન રહેવાનો અંદાજ છેજે અગાઉના નાણાકીય વર્ષમાં 107.51 મિલિયન ટન હતો.
  • શાકભાજી : શાકભાજીનું ઉત્પાદન 2021-22માં 209.14 મિલિયન ટનથી વધીને 2022-23માં 212.91 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.
  • વાવેતરના પાક : વાવેતરના પાકનું ઉત્પાદન 2021-22માં 15.76 મિલિયન ટનથી વધીને 2022-23માં 16.05 મિલિયન ટન થવાનો અંદાજ છેજે આશરે 1.78% ની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
  • બટાકા : બટાકાનું ઉત્પાદન 2021-22માં 56.18 મિલિયન ટનથી વધીને 60.54 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com