એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક

એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક

એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક (ADB) એ ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે ભારતના જીડીપી વૃદ્ધિનું અનુમાન અગાઉના 6.7 ટકાથી વધારીને 7 ટકા કર્યું છે .
ADBએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતની મજબૂત વૃદ્ધિ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રોમાં તેના રોકાણ અને ઉપભોક્તા માંગમાં સુધારાને કારણે થશે.
2025-26 ના નાણાકીય વર્ષ માટે, ADB એ ભારતની વૃદ્ધિ 7.2 ટકા રહેવાનું અનુમાન કર્યું છે .
વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ માટે વૃદ્ધિનો અંદાજ 2022-23 ના નાણાકીય વર્ષમાં અંદાજિત જીડીપી વિસ્તરણ કરતાં 7.6 ટકા ઓછો છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com