ભારતના ચૂંટણી કમિશનર (ECI)

ભારતના ચૂંટણી કમિશનર (ECI)

  • તે દેશમાં ચૂંટણીઓનું સંચાલન અને નિયમન કરવા માટે એક બંધારણીય સંસ્થા છે.
  • તેમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) અને બે ચૂંટણી કમિશનર (સામાન્ય રીતે નિવૃત્ત IAS અથવા IRS અધિકારીઓ)નો સમાવેશ થાય છે.
  • સ્થાપના – 25 જાન્યુઆરી 1950
  • 25 જાન્યુઆરી - મતદાર દિવસ
  • મુખ્ય મથક - નવી દિલ્હી
  • 1 લી ચીફ - સુકુમાર સેન
  • પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ - વી.એસ. રમાદેવી
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com